Regulamin Toru

REGULAMIN TORU GOKARTOWEGO RACING KAMAT

 1. Przed wstępem na tor Uczestnicy wyścigów lub Uczestnicy wraz z opiekunami zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem na potwierdzenie, czego złożą podpispod przygotowanym przez Organizatora oświadczeniem.  Przez uczestników wyścigów zwanych dalej Uczestnikami rozumie się osoby przebywające na terenie toru gokartowego Racing Kamat
 2. Uczestnicy przed przystąpieniem do wyścigu wnoszą opłatę zgodną z obowiązującym cennikiem za korzystanie z toru, jednocześnie oświadczając zapoznanie się z niniejszym Regulaminem.
 3. Każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania karty kierowcy tzw. „Karta Gokart System”.
 4. Dzieci poniżej 16roku życia zostaną dopuszczone do uczestnictwa w wyścigach tylko za zgodą swoich opiekunów. Organizator ma prawo zażądać okazania dokumentu potwierdzającego wiek uczestnika.
 5. Uczestnik zapewnia, że nie jest pod wpływem alkoholu, środków odurzających, narkotyków i leków oraz innych środków mogących wpłynąć na reakcję kierującego pojazdem kartingowym.Zapewnia także, że nie istnieją żadne inne okoliczności, które mogłyby negatywnie wpłynąć na sposób jazdy. Organizator odmówi sprzedaży biletu osobie, co, do której zachodzi podejrzenie nie spełnienia warunków niniejszego Regulaminu bez przeprowadzenia dodatkowych testów(badań). Uczestnik biorący udział w jeździe a podejrzany o przebywanie pod wpływem wspominających środków, zostanie natychmiast usunięty z toru bez zwrotu pieniędzy za wykupioną jazdę.
 6. Tor gokartowy stanowi trasa przejazdu gokarta wytyczona przez Organizatora
 7. Na terenie toru Uczestnicy winni bezwzględnie stosować się do Regulaminu, wskazówek oraz nakazów Organizatora i jego personelu, sygnalizacji świetlnej, flag sygnalizacyjnych a także przestrzegania poniższych obowiązków związanych z przygotowaniem do jazdy oraz ruchem pojazdów:
  • Minimalny wzrost uczestnika wyścigu to 140 cm wzrostu.
  • Uczestników obowiązuje absolutny zakaz wysiadania z pojazdów podczas trwania jazdy(wyścigu).
  • W przypadku zatrzymania się pojazdu lub jego awarii należy zasygnalizować taką sytuacje przez uniesienie prawej ręki do góry. Pomocy udzielą wyznaczeni pracownicy obsługi toru.
  • Przed wejściem do pojazdu należy dokładnie zabezpieczyć te części garderoby (szaliki, chustki, luźne bluzki, itp.), które mogłyby zostać wciągnięte przez części ruchome napędu. Dotyczy to także długich włosów, które należy związać i umieścić w kominiarce pod kaskiem.
  • Ponadto należy pamiętać o odpowiednim obuwiu do jazdy. Uczestnicy w klapkach, butach na wysokim obcasie lub innego rodzaju luźnym obuwiu nie będą dopuszczeni do jazdy.
  • Obowiązuje zakaz potrącania innych pojazdów. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora takich zajść, może on przerwać wyścig, unieruchomić pojazd.
  • Obowiązkiem Uczestnika jest także: jazda w kasku ochronnym, start po odpowiednim sygnale, niezwłocznie zatrzymanie po zasygnalizowaniu końca jazdy,  zachowanie szczególnej ostrożności po włączeniu sygnalizacji ostrzegawczej, zakaz jazdy w kierunku przeciwnym do ustalonego przez organizatora.
  • Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że w tylnej prawej części gokarta obok siedzenia znajduje się jednostka napędowa, na którą należy zwrócić szczególną uwagę ze względu na temperaturę, którą osiąga i łatwość przypadkowego oparzenia.
 8. Uczestnik ma obowiązek poinformowania Organizatora o zaistniałych nieprawidłowościach lub awariach i uszkodzeniach.
 9. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność cywilną i karną za powstałe szkody osobiste i majątkowe wywołane przez siebie podczas użytkowania toru.
 10. Organizator nie bierze odpowiedzialności za skutki wypadków powstałych w wyniku nie stosowania się przez Uczestników do Regulaminu, nakazów i wskazówek obsługi.Ponadto Organizator nie ma obowiązku podstawienia nowego pojazdu w miejsce uszkodzonego.
 11. Cennik za wstęp na tor kartingowy oraz czas trwania jazdy ustala Organizator. Organizator ponadto decyduje o liczbie pojazdów na torze, kolejności jazdy jak i odstępie czasu między startującymi, ma także prawo w każdej chwili przerwać wyścig (jazdę) bez zwrotu opłaty za wstęp.
 12. Karnety / bilety wieloprzejazdowe są imienne i może je wykorzystać jedynie osoba, na którą został karnet zakupiony. Karnet jest ważny 3 miesiące od daty zakupu.

Flagi obowiązujące na torze:

 

flagi2

Flaga czarno-biała podzielona po przekątnej – pokazywana jest tylko raz i stanowi ostrzeżenie dla danego kierowcy (pokazywana wraz z numerem pojazdu), że zostało zasygnalizowane jego niesportowe zachowanie.

 Flaga czarna- jest używana do poinformowania kierowcy, że w następnym okrążeniu musi zjechać do depot (pokazywana wraz z numerem pojazdu). Wyklucza ona kierowcę z wyścigu.

Flaga z biało-czarną szachownicą – pokazywana jest przez wymachiwanie i oznacza koniec treningu lub wyścigu.

Cennik
Pon/Pt Gokart SODI GT5R Gokart Mach-1 GOKART 2-osobowy
8 min. 22 zł 17 zł 35 zł
16 min. 37 zł 32 zł
24 min. 52 zł 47 zł
32 min. 67 zł 57 zł
Ceny weekendowe różnią się od tych od poniedziałku do piątku pełny cennik
Rezerwacje
513 812 317
40630643

rezerwacja zostanie dokonana tylko gdy gg# jest aktywne i rezerwacja zostaje potwierdzona przez obsługę.

Tor czynny:

Pn-Pt 14-22

So-Nd 12-22